"Сум хөгжүүлэх сан"-д төсөл өгөх иргэдийн анхааралд