Бүтэц, зохион байгуулалт

  • 1474

    Бүтэц, зохион байгуулалт...

    Тус тамгын газар нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдалага, шинэ бүтэц зохион байгуулалтанд 1992 онд орсноос хойш ЗДТГ болж 11 орон тоотойгоор, ЗГ-ын 2009 оны 13-р тогтоол, аймгий...

Facebook messenger