Угтах үдэх, үйлчилгээний хяналт

ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, цаг ашиглалт, цаг баримтлах үйл ажиллагааг сайжруулах, ЗДТГ, ИТХ төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 10-р сарын 30-ны өдрөөс 2017 оны 11-р сарын 03-ний хүртэл Дотоод хяналтын баг хуваарийн дагуу хяналт шалгалт хийж нэгдсэн дүнг гаргана. Гарсан зөрчил дутагдалыг арилгуулах талаар зөвлөмжийг ЗДТГ-ын даргад хүргэнэ.