Улсын төсвийн

Улс болон ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлын сонгон шалгаруултыг tender.gov.mn сайт хаягаар 100 хувь  цахимаар   нээлттэй зохион байгуулж хэвшсэн. 2019 онд тус суманд 320 хүүхдийн хичээлийн байр улсын төсвийн 2,5 тэр бум ахмадын өргөөний барилга 100 сая төгрөгийн санхүүжилтээр баригдаж дууссан. Мөн ЭМТ-ийн 20 ортой барилга 1.8 тэр бум төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнг оруултаар баригдаж эхэлсэн.