Нутгийн зөвлөлийн бүтэц, зохион байгуулалт

Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум